Construction Site

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanlardır.

 

İş güvenliği uzmanlarının görev alanları şunlardır:

Rehberlik ve danışmanlık

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi

 • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi

 • Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

 • Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

İlgili birimlerle işbirliği

 • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

 • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

Bir C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 4 yıl uzmanlık yaptıktan sonra B sınıfı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanır. Bu sınavda başarılı olması ve 3 yıl tehlikeli işlerde uzmanlık yaptıktan sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmeye hak kazanır. Kısacası C sınıfı bir iş güvenliği uzmanı en iyi ihtimalle 7 senede A sınıfı uzmanlığa yükselebilmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilmektedir. Buna göre iş güvenliği uzmanları belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 • 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.​

Doctor and Patient

İş Yeri Hekimliği

 İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerin görevleri İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir ancak bu yönetmelikte belirtilen görevler hekimlerin görev ve sorumluluklarının çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.

İş yeri hekimlerinin görevleri arasında şunlar vardır:

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.

 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak.

 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak.

 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak.

 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.

 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak.

 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.

 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek.

 • İşyeri Hekimi yıllık çalışma planı hazırlamak.

İş yeri hekimlerinin çalışma süreleri

İş yeri hekimlerinin çalışma süreleri İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilmektedir. Buna göre iş yeri hekimleri belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:​

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az dakika.

 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.​

Nurse Taking Notes

Sağlık Personeli Hizmetleri

Sağlık personelinin görev alanları şunlardır:

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak

 • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak

 • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak

 • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek

 • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak

 • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak

Doctor with Files

İşe Giriş Sağlık Raporları

OSGB işe giriş sağlık raporu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilgili kurum için yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik biriminde İSG-Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan işyeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz.

OSGB işyeri hekimleri, işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Doctor Checking a Form

Periyodik Sağlık Tetkik ve Tahlilleri

OSGB İş yeri hekimleri, mevcut çalışanlar ve işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki risk ve tehlikelerini belirler ve iş yeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Firehose

Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı, v.b. Hazırlanması

İlk olarak 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince tüm iş yerlerinde risk analizi yaptırmak zorunludur. Tehlike sınıfı tebliğine göre az tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler de 6 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler için ise 2 yılda bir yenilenmesi zorunludur. Ancak işletmeler de olası bir iş kazası, proje-ekipman değişimi, taşınma gibi özel durumlar da derhal risk analizi güncellenir. Risk analizi oluşturulurken mutlaka, çalışan temsilcisi, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, işveren- işveren vekili, destek elemanı olması zorunludur. Risk analizi hazırlanmadan önce mutlaka risk analizi ekibine özel eğitim verilmelidir.

 

Acil durum, işyerinde müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren; yangın, sabotaj ve patlama gibi durumlardır. Acil durum planı ise acil durum anında uygulamaya konması gereken iş ve eylemler bütününe verilen isimdir. Her firmanın bir acil durum planı olması gerekmektedir. Acil eylem planı işyerlerinin barındırdığı riskler göz önüne alınarak çalışanları hazırlıklı tutmaya yönelik dizi plan, tatbikat ve iş bölümünü içerir. Yaşanılan acil durumlarda insanlar için her bir saniye hazine değerindedir. Bu nedenle herkes bu acil durum anlarında kendi görevlerini bilmeli ve buna yönelik eylemleri gerçekleştirmelidir.

envmeas.jpg

Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırmasını şart koşmuştur. Çalışanları ortamda gereğinden az veya fazla olabilecek etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle tespit edilebilir ve gerçekleştirilebilir.
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.


İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik'de de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

Checklist

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir. Yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

restest_edited.jpg

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

Elektrikli sistemlerin sağlıklı bir biçimde çalışabilmesi, elektriksel sorunlarda can veya mal güvenliğinin sağlaması bakımından elektrik tesisatının ve elektrik topraklamasının uygun ve güvenli bir şekilde kurulması ve belirli aralıklarda ölçümler ile kontrol edilmesi gereklidir.
Topraklama elektrikli cihazlarda veya makinalarda elektrik kaçağı riskine karşı, gövdelerini bakır bir iletken yardımıyla toprağa gömerek topraklama sisteminin bağlanması yöntemine dayanır. Bu şekilde cihaz veya makinada elektrik kaçağı mevcutsa, temas halinde dokunan kişinin elektrik akımına kapılması engellenerek, direnci daha düşük olan toprak hattının üzerinden akımın toprağa akması ve böylece çarpılma tehlikesinin tamamen engellenmesi sağlanır. Elektrik topraklaması, elektrik ile çalışan makina ve cihazların olası bir elektrik kaçağı riskine karşın hayati bir tedbirdir.

 

tehmed.jpg

Çevre ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı

Kurumumuz iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında, yasal mevzuat, kronik sorunların çözümleri, departman yönetimi ve şirket İSGÇ hedeflerine uyumu konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir. 2010 yılında ADR'ye (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı" zorunluluğu ile ilgilidir. İlgili yönetmelik kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

First Aid Kit

İlk Yardım Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tehlike sınıfı ve çalışan sayısı farketmeksizin her işyerlerinde sertifikalı ilkyardımcı personel bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu personeller ilkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen ilkyardım eğitimini alarak ilkyardımcı belgesi almalıdırlar.

İlkyardımcı olacak kişilerin;

 • en az ilkokul mezunu olmaları,

 • eğitim süresinin tamamına devam etmeleri,

 • eğitim sonunda başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları

gerekmektedir. 

 

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.


İlk Yardım Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesi her kurumun kaç sertifikalı ilk yardımcı bulundurması gerektiğini açıklığa kavuşturur. Buna göre, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

 • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için bir ilkyardımcı,

 • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar bir ilkyardımcı,

 • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar bir ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

Movie Set Explosion

Patlamadan Korunma Dökümantasyonu

28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 10. maddesi kapsamında patlamadan korunma dokümanı hazırlanması yasal bir zorunluluktur. İşyerinde, yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve toz hali sürekli var ise, atmosferik şartlar altında hava ile karışımın oluştuğu ve tümüyle hızlı yanabilecek alanlar var ise, tutuşturucu kaynaklar teknik olarak uygun değilse, patlama tehlikesini  belirleyip  riski değerlendirdikten sonra patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalı, ve teknik ve organizasyonel önlemler alınmalıdır.

Patlamadan korunma dökümanı, işyerinde bulunan çalışanların olası bir patlama anında yapılması gerekenleri ve patlama meydana gelmemesi için yapılması gerekenleri belirten belgeler toplamıdır. Bu belgelerde çalışanların sağlık ve güvenliği esas alınmaktadır.

Fire Hoses

Yangın Eğitimi

28681 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrası şöyledir:

"İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir."

Bu kapsamda EsMed OSGB yangın eğitimi sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları ile yangın güvenliğinin gerektirdiği her türlü duruma hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.